Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2.0 Vitaal, januari 2020. KvK 76913546

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden deze

Algemene, betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2020.

2.0 Vitaal. Opdrachtgever de contractpartij ( iedere natuurlijke of rechtspersoon) waar 2.0 Vitaal een overeenkomst mee sluit, al dan niet via verwijzing door een tussenpartij/verwijzer. De contractpartij is de partij die kosten van de verleende opdracht voor haar rekening neemt. Aanbod(Programma’s) dienstverlening door 2.0 Vitaal ten behoeve van een cliënt.

Cliënt de natuurlijke persoon die bij 2.0 Vitaal voor een intake, product, dienst, programma is aangemeld.

Verwijzer/ Tussenpartij de partij die al dan niet op basis van een overeenkomst cliënten naar 2.0 Vitaal (door)verwijst. Overeenkomst de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst van opdracht die tot stand is gekomen door aanvaarding van opdrachtgever van een door 2.0 Vitaal verstrekte offerte, of op basis van een raamcontract en waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen 2.0 Vitaal en opdrachtgever inzake al hetgeen door 2.0 Vitaal wordt verstrekt of verricht in één van de 2.0 Vitaal vestigingen of elders door 2.0 Vitaal wordt geleverd. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien 2.0 Vitaal bij de uitvoering de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden.

2.2 Afwijkende voorwaarden zijn voor 2.0 Vitaal alleen bindend indien en voor zover die voorwaarden vooraf schriftelijk zijn overeengekomen en door 2.0 Vitaal zijn aanvaard.

2.3 Aanmelding van een cliënt en/of acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, of indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden bij rechterlijke uitspraak onredelijk bezwarend wordt geoordeeld, althans indien aan die bepaling haar werking wordt ontnomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. 2.0 Vitaal en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde voor wat betreft de nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen een nieuwe bepaling vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen wordt.

2.5 2.0 Vitaal komt het recht toe deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of hem kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

2.6 In het geval van enige discrepantie tussen de tekst van de overeenkomst en de tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de tekst van de overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1 De offertes van 2.0 Vitaal zijn dertig (30) dagen geldig en hebben gedurende die termijn een vrijblijvend karakter, tenzij anders aangegeven. 2.0 Vitaal is pas aan de offerte gebonden indien opdrachtgever deze heeft aanvaard.

3.2 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en 2.0 Vitaal komt stand doordat opdrachtgever de door 2.0 Vitaal verstrekte offerte aanvaardt of een overeenkomst of contract tekent. Aanvaarding van de offerte kan geschieden op de volgende wijzen:

3.2.1 door ondertekening en retournering van de offerte via post of e-mail;

3.2.2 door een e-mail van opdrachtgever aan 2.0 Vitaal met de ondubbelzinnige mededeling dat de offerte wordt aanvaard;

3.2.3 indien tussen partijen een SLA of andere overeenkomst voor structurele samenwerking bestaat: door aanmelding van een cliënt, waarna door 2.0 Vitaal een offerte wordt toegezonden, waarna de dienstverlening een aanvang neemt, terwijl opdrachtgever geen bezwaar heeft gemaakt tegen (de inhoud van) de offerte.

3.3 Indien bij de aanvaarding van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden gemaakt, komt de overeenkomst pas tot stand indien en nadat 2.0 Vitaal aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze voorbehouden en/of wijzigingen in te stemmen.

3.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen looptijd. De overeenkomst voor een programma van een cliënt eindigt van rechtswege na voltooiing dan wel beëindiging van het programma. De overeenkomst voor het leveren van workshops, trainingen, nascholingen en vergelijkbare dienstverlening eindigt nadat het betreffende product dan wel de betreffende dienstverlening door 2.0 Vitaal is geleverd. Het hier bepaalde geldt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

3.5 Indien geen looptijd is overeengekomen, dan eindigt de overeenkomst door opzegging van 2.0 Vitaal of opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Het hier bepaalde geldt, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst.

Artikel 4. Leveringsvoorwaarden interventies

4.1 Het programma van 2.0 Vitaal start door aanmelding van een cliënt. De opdrachtgever ontvangt een offerte of factuur met daarin vermeld het voorgestelde programma. Door acceptatie van de offerte verklaart opdrachtgever akkoord te zijn met de levering door 2.0 Vitaal van het voorgestelde programma.

4.2 Indien cliënt genoodzaakt is een gemaakte afspraak gedurende een programma af te zeggen, dient dit ten minste 24 uur vóór de afspraak te gebeuren. Indien cliënt niet op een afspraak verschijnt zonder deze ten minste 24 uur van tevoren te hebben afgezegd, brengt 2.0 Vitaal de gereserveerde tijd in rekening tegen een tarief van € 125,00 per uur.

4.3 Indien 2.0 Vitaal, cliënt en opdrachtgever gezamenlijk besluiten tot voortijdige beëindiging van een programma dan gelden voor de betalingsverplichting van opdrachtgever de volgende regels:

4.3.1 het stoppen na een introductiegesprek: hieraan zijn geen kosten verbonden;

4.3.2 het stoppen na een intake zijn alleen de kosten van de intake verschuldigd;

4.4 Indien opdrachtgever en/of cliënt het programma eenzijdig, zonder instemming van 2.0 Vitaal, voortijdig beëindigt door mededeling van die beëindiging aan 2.0 Vitaal, dan gelden voor de betalingsverplichting van opdrachtgever de volgende regels:

4.4.1 het stoppen na een introductiegesprek: hieraan zijn geen kosten verbonden;

4.4.2 het stoppen na een intake zijn alleen de kosten van de intake verschuldigd;

4.5 Indien cliënt zonder bericht niet komt opdagen en niet reageert op pogingen van 2.0 Vitaal tot contact, dan stelt 2.0 Vitaal opdrachtgever hiervan in kennis. Als ook na dat bericht van 2.0 Vitaal aan opdrachtgever cliënt niet komt opdagen en geen contact opneemt, dan is het programma beëindigd en is opdrachtgever het volledige geoffreerde tarief verschuldigd. 4.6 Indien 2.0 Vitaal tijdens een programma adviseert dat een ander dan het geoffreerde programma noodzakelijk is om succesvol resultaat te behalen, dan zal dat aan opdrachtgever worden gemeld. Door acceptatie via schriftelijke of e-mail bevestiging wordt de bestaande overeenkomst dan vervangen door het aangepaste programma.

Artikel 5. Tarieven en betaling

5.1 2.0 Vitaal is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar te wijzigen. Nieuwe tarieven worden minimaal twee maanden vóór het einde van ieder kalenderjaar aan opdrachtgever kenbaar gemaakt.

5.2 Indien opdrachtgever bezwaren heeft ten aanzien van een toegezonden factuur dient opdrachtgever deze binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar te maken onder opgave van redenen. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt, wordt hij geacht de factuur te hebben geaccepteerd.

5.3 Bezwaren tegen de (hoogte van de ) factuur of de wijze waarop diensten zijn verricht, schorten de betalingsverplichting niet op.

5.4 Bij tussentijdse wijziging van de opdracht, bijvoorbeeld door voortijdig stoppen door cliënt, opdrachtgever of verwijzer of door aanpassen van het programma, gelden de bepalingen zoals omschreven in artikel 4. 5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum door storting of overschrijving op een op de factuur vermeld rekeningnummer te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder het vereiste van enige aanmaning of in gebreke stelling van rechtswege in verzuim en aan 2.0 Vitaal verschuldigd: – de wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag van het openstaand bedrag tot aan de dag der algehele voldoening – alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, die 2.0 Vitaal voor de incassering van haar vordering moet maken; waaronder begrepen administratiekosten (gefixeerd op 75 euro) en 15% buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente en administratiekosten. – binnenkomende betalingen worden eerst afgeboekt op openstaande kosten en rente en daarna op de oudste openstaande factuur.

5.6 2.0 Vitaal diensten zijn voor zover deze voldoen aan de door de fiscus gestelde regelgeving niet vrijgesteld van BTW (omzetbelasting). Over de geleverde diensten is BTW verschuldigd. Deze belasting wordt aan de Opdrachtgever doorbelast.

Artikel 6. Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

6.1 De aansprakelijkheid van 2.0 Vitaal ten gevolge van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende dienst bedongen prijs. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met de looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de voor de dienst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal in geen geval de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat onder de door 2.0 Vitaal afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd.

6.2 De aansprakelijkheid van 2.0 Vitaal voor indirecte schade is volledig uitgesloten. Onder indirecte schade is in elk geval – maar niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade als gevolg van een loondoorbetalingverplichting terwijl een werknemer geen arbeid kan verrichten.

6.3 2.0 Vitaal is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van opdrachtgever, van welke aard ook, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever, werkgever en/of cliënt.

6.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel of indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 2.0 Vitaal.

6.5 2.0 Vitaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder deze overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan: (i) overmacht van door 2.0 Vitaal ingeschakelde derden; (ii) overheidsmaatregelen; (iii) elektriciteitsstoring; (iv) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (v) staking; (vi) algemene vervoersproblemen; (vii) de onbeschikbaarheid van een of meer personeelsleden; (viii) brand; (ix) ontploffing; (x) waterschade.

6.6 Indien een overmacht situatie naar het oordeel van 2.0 Vitaal van tijdelijke aard is, heeft iMove het recht de overeenkomst alsnog na te komen na het eindigen van de overmachtssituatie. Indien een overmacht situatie naar het oordeel van 2.0 Vitaal van blijvende aard is, treden partijen in overleg over een beëindiging van de overeenkomst. 2.0 Vitaal is in geval van overmacht in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, van opdrachtgever.

6.7 Opdrachtgever vrijwaart 2.0 Vitaal voor alle aanspraken van derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen verwijzer, werkgever en/of cliënt, die het gevolg zijn van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen 2.0 Vitaal en opdrachtgever, en waarvoor 2.0 Vitaal niet aansprakelijk zou zijn indien zij jegens die derden een beroep zou kunnen doen op alle bepalingen in dit artikel.

Artikel 7. Intellectueel Eigendom

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten op hetgeen bij het uitvoeren van de overeenkomst door 2.0 Vitaal of door 2.0 Vitaal in samenwerking met (medewerkers van) opdrachtgever is gecreëerd, tot stand gebracht of ontwikkeld, volledig toe aan 2.0 Vitaal. Het is opdrachtgever niet toegestaan om inbreuk te maken op deze rechten van intellectueel eigendom.

Artikel 8. Privacy

8.1 2.0 Vitaal zal vertrouwelijke (persoons)gegevens betreffende cliënt, opdrachtgever en verwijzer die 2.0 Vitaal verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden openbaren, behoudens voor zover 2.0 Vitaal ingevolge geldende wet- en regelgeving daartoe is verplicht of 2.0 Vitaal van cliënt, verwijzer of opdrachtgever daartoe toestemming heeft verkregen.

8.2 2.0 Vitaal legt een geheimhoudingsplicht zoals in voorgaand lid omschreven op aan al haar medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.

8.3 Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van informatie die zij verkrijgt in het kader van de uitvoering van een of meer overeenkomsten met 2.0 Vitaal en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, behoudens indien en voor zover een wettelijk voorschrift opdrachtgever tot bekendmaking verplicht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen 2.0 Vitaal en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van 2.0 Vitaal op deze pagina.